phanvinhhai

APS view dài hạn

Giá lên
HNX:APS   ASIAN PACIFIC SECURITIES JSC
Buy limit giá như hình. APS đang quay về tích lũy thêm năng lượng!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.