Whale-D

CKVN - ART- 19/4/2022 - 8

Giá lên
HNX:ART   None
Vùng mua 3700-5000
Target 1: 13.375
Target 2: 21.540
Target 3: 32.261

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.