HOSE:ASM   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAO MAI
ASM nè, vui thôi không đúng đâu

Dòng này cho dài hơn