dinhchien

ASM - Tập đoàn Sao Mai giữ 2 tháng

Giá lên
HOSE:ASM   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAO MAI
- Monthly:Garley Pattern.
- Weekly: Phân kỳ dương
- Daily: chỉ báo hỗ trợ xu hướng tăng.