HOSE:ASM   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAO MAI
_cổ phiếu ASM đang hình thành mẫu hình 3-C hiện tại cp cũng đang cho điểm mua quanh 18 có thể tham gia được or AC NĐT có thể chờ giá vượt 18,3 tham gia /SL nếu <16,7/TP kì vọng 22-23
_AC NĐT muỗn nhận thêm các mã CP tốt có thể tham gia room KH free bên e nhé

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.