ThaiTrevor77

Công ty cổ phần tập đoàn Sao Mai

Giá lên
HOSE:ASM   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAO MAI
Dự đoán giá sẽ tăng tại vùng 12.2 Khuyến nghị mua mục tiêu trung hạn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.