BINANCE:ASTBTC   AirSwap / Bitcoin
Buy: 810
Sell: Như 2 mốc trên hình