GameonVentures

AST - Hai vùng mua

Giá lên
BINANCE:ASTBTC   AirSwap / Bitcoin
Vùng giá hiện tại khá đẹp cho một sóng hiệu chỉnh cuối tháng 12 với mục tiêu giá x 2, tuy nhiên cần lưu ý nếu PO đặt vùng buy ở vùng giá dưới