cuongputer

Vao lenh Atom/btc

Giá lên
cuongputer Cập nhật   
BINANCE:ATOMBTC   Cosmos / Bitcoin
Vao lenh Atom/ btc
Bình luận:
Thoat lenh 2 lan
Dinh 1
Dinh 2
Đóng lệnh: đạt mục tiêu
Bình luận:
Đã thoát lệnh

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.