JoslynneL

19.09.22 ATOM LONG

Giá lên
BINANCE:ATOMUSDT   Cosmos / TetherUS
ATOM M50 Ch+
Kê RE 2 lệnh ớ dưới
Hoặc đợi M10 Ch+ đánh CE
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.