TungDuong1

ATOM Short entry 12.15 tp/sl 10.335/12.6

Giá xuống
BINANCE:ATOMUSDT   Cosmos / TetherUS
D: giá đang xuyên mây
Span đang tạo mây đỏ
RSI cờ giảm
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.