JoslynneL

29.09.22 ATOM SHORT SCAPL

Giá xuống
BINANCE:ATOMUSDT   Cosmos / TetherUS
M29 choch 2 đầu
M5 CE M29 choch giảm
SHORTT
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.