JoslynneL

24.09.22 ATOM LONG

Giá lên
BINANCE:ATOMUSDT   Cosmos / TetherUS
ATOM đang chạy Trend tăng D1
H4 Ch+
Xác địch được 2 vùng long theo con Ch+ H4
Vùng 1: Vùng Swing còn lại - lấy cực trị kèm insidebar
Vùng 2: Vùng Swing nới sóng - lấy cực trị

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.