BINANCE:ATOMUSDT   Cosmos / TetherUS
Structure - Cấu trúc thị trường :
H4 và H1 đồng pha giảm

Momentum - Động lượng :
+ Trong khung H4 ta thấy volume sóng giảm tăng dần và volume sóng tăng giảm dần
+ Xuất hiện nến Supply coming in tiềm năng.

=> Trong khung M15 giá đã đảo cấu trúc từ tăng sang giảm canh sell khi giá hồi về vùng đỉnh

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.