NguyenDuyCuong19

Auction - Đừng bỏ lỡ chuyến tàu Parabol

BINANCE:AUCTIONBUSD   AUCTION / Binance USD
Chúc mừng anh em theo dõi bài viết trước của mình về Auction với điểm vào 5.4$ đã có lợi nhuận từ 200%-250% nếu chốt lời hợp lý khi giá chạy lên đỉnh 14.5$
Auction Bounce đã tham gia vào mảng Metaverse, cùng nhiều diễn biến có lợi cho giá đồng Auction, hãy chờ câu trả lời từ thị trường !
Entry 7$-8$
TP1: 21$
TP2: 27$
TP3: 39$
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.