dinhchien

AUDCAD - giao dịch loại 3 - 2% tài khoản đánh lên.

Giá lên
FX:AUDCAD   Đô la Úc/Đô la Canada
Luôn stoploss
Key giao dịch: 50/50 cho tất cả các giao dịch.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.