dinhchien

AUDCAD - giảm tiếp H4 (sóng đối xứng - new Elliot)

Giá xuống
dinhchien Premium Updated   
FX:AUDCAD   Đô la Úc/Đô la Canada
Theo lý thuyết sóng Symmetry Wave AUDCAD vẫn trong xu hướng giảm. Hiện AUDCAD tăng điều chỉnh về vùng sóng H4, mình đoán vẫn giảm tiếp từ sóng (8) đến (9)

Đóng lệnh: đạt mục tiêu: lợi nhuận 120 bibs

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.