OANDA:AUDCAD   Đô la Úc/Đô la Canada
Chờ đợi về vùng hợp lưu