OANDA:AUDCAD   Đô la Úc/Đô la Canada
giá quá khứ break xuống nhìn xa thì goiá đang hôì về kl D giảm chạm trend giảm khung D canh sell dài vùng giá này goođ luck
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.