Sinvestvn

Xu hướng AUDCAD.

Giá lên
FX:AUDCAD   Đô la Úc/Đô la Canada
1. AUDCAD đang ở hỗ trợ rất mạnh trên khung D1, vùng giá 0.9120.

2. Khung H4 xuất hiện phân kỳ đảo chiều.

--> BUY trên khung H4.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.