URIFX

AUDCAD #Chờ một wave khủng.

Giá lên
OANDA:AUDCAD   Đô la Úc/Đô la Canada
Price đang sideway ở D1. Thời điểm tốt để canh buy.
Giao dịch đang hoạt động