URIFX

AUDCAD #Chờ một wave khủng.

Giá lên
URIFX Cập nhật   
OANDA:AUDCAD   Đô la Úc/Đô la Canada
Price đang sideway ở D1. Thời điểm tốt để canh buy.
Giao dịch đang hoạt động
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.