dinhchien

AUDCAD - Đoán tin sắp ra

Giá lên
FX:AUDCAD   Đô la Úc/Đô la Canada
Risk/reward: 1/1
1 % risk
- Tỉ lệ thành công quá khứ xem báo cáo.
- Quy luật thắng ở quá khứ vào lệnh ở đường Basis.
- Rsi hỗ trợ hướng tăng.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.