TradingMentorForex

SMC - Wyckoff - SND - AUD/CAD

Giá lên
OANDA:AUDCAD   Đô la Úc/Đô la Canada
SMC - Wyckoff - SND - AUD/CAD
Chờ phiên test Spring là có thể hold buy dài. SL hợp lý nên để dưới phiên test.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.