dinhchien

AUDCAD - GIẢM TIẾP TẠI VÙNG SÓNG H4

Giá xuống
FX:AUDCAD   Đô la Úc/Đô la Canada
219/5000
* Hàng tuần (I), (II) (III): Giảm, đang ở sóng (IV) đến (V)
* Hàng ngày I, II, III: Giảm, đang ở sóng II đến III
* H4 (1), (2), (3): Giảm, đang ở sóng (4) đến (5)
* H1 1, 2, 3: Tăng, đang ở sóng 3 đến 4 (quy tắc thoái lui vẫn hợp lệ)
Sell stop tại vùng đảo chiều khung H1
Đóng lệnh: đạt mục tiêu