dinhchien

AUDCAD - GIẢM TIẾP TẠI VÙNG SÓNG H4

Giá xuống
dinhchien Pro Cập nhật   
FX:AUDCAD   Đô la Úc/Đô la Canada
219/5000
* Hàng tuần (I), (II) (III): Giảm, đang ở sóng (IV) đến (V)
* Hàng ngày I, II, III: Giảm, đang ở sóng II đến III
* H4 (1), (2), (3): Giảm, đang ở sóng (4) đến (5)
* H1 1, 2, 3: Tăng, đang ở sóng 3 đến 4 (quy tắc thoái lui vẫn hợp lệ)
Sell stop tại vùng đảo chiều khung H1
Đóng lệnh: đạt mục tiêu

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.