ZEROOOO

Phân tích AUDCAD ngày 26/12/2018

Giá xuống
OANDA:AUDCAD   Đô la Úc/Đô la Canada
D1 : xu hướng giảm
H4 : xu hướng tăng mạnh xuất hiện mô hình V-Đ-V
H1 : xuất hiện mô hình V-Đ-V .

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.