ZEROOOO

Phân tích AUDCAD ngày 26/12/2018

Giá xuống
OANDA:AUDCAD   Đô la Úc/Đô la Canada
D1 : xu hướng giảm
H4 : xu hướng tăng mạnh xuất hiện mô hình V-Đ-V
H1 : xuất hiện mô hình V-Đ-V .