dinhchien

AUDCAD - tăng với Vai đầu vai

Giá lên
FX:AUDCAD   Đô la Úc/Đô la Canada
- Khung ngày: đang từ sóng III đi IV.
- H4, H1 cho tín hiệu tăng.
- Luôn Stop loss.
- Key giao dịch: 50% khi dự đoán từ hình quá khứ