dinhchien

AUDCAD - tăng với Vai đầu vai

Giá lên
FX:AUDCAD   Đô la Úc/Đô la Canada
- Khung ngày: đang từ sóng III đi IV.
- H4, H1 cho tín hiệu tăng.
- Luôn Stop loss.
- Key giao dịch: 50% khi dự đoán từ hình quá khứ

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.