dinhchien

AUDUSD - short again

Giá xuống
FX:AUDCAD   Đô la Úc/Đô la Canada
* Weekly (I), (II) (III): Down, is at wave (IV) to (V)
* Daily I, II, III: down, is at wave II to III
* H4 (1), (2), (3): down, is at wave (4) to (5)
* H1 1, 2, 3: up, is at wave 3 to 4 (rule retracement is still valid)
Bình luận: Move stop loss at 0 (60bibs available)
Giao dịch được đóng thủ công: 98% for closed

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.