hailnforex

AUDCAD đánh lên

Giá lên
OANDA:AUDCAD   Đô la Úc/Đô la Canada
ACAD đang thể hiện lực tăng ngắn hạn với sự hồi phục của AUD và chững lại của CAD
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.