PKTeam

Lướt sóng: AUDCAD - vươn đến kháng cự mạnh?

Giá lên
FX:AUDCAD   Đô la Úc/Đô la Canada
Vùng hỗ trợ bị xuyên phá trước đó trên đồ thị tuần giờ đây trở thành vùng kháng cự khá vững vàng.
Trên H4, giá đang chạm vùng kháng cự trên đồ thị 4 giờ cũng như chuẩn bị phá vỡ mô hình tam giác cân.
Xem xét mua lên khi giá hoàn tất mô hình tam giác cân.
Mục tiêu là vùng kháng cự tuần.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.