FX:AUDCAD   Đô la Úc/Đô la Canada
AUDCAD đã cso 1 false break đẹp trên h1, time to sell AUDCAD theo nen bearish momentum tuần

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.