VuHungFX

AUDCAD chờ hồi về 0.9511x rồi Buy

Giá lên
OANDA:AUDCAD   Đô la Úc/Đô la Canada
Kết thúc ngày 11/4 khả năng tạo nến doj hoặc spining tops, Pa đảo chiều giá hồi ngắn về 0.9511x tại vùng cầu tuần và ngày hoặc sâu hơn nữa tại vùng hỗ trợ mạnh 0.948x rồi bay lên 0.96122 là rất khả thi.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.