URIFX

AUDCAD: có 1 cơ hội sell

Giá xuống
OANDA:AUDCAD   Đô la Úc/Đô la Canada
49 lượt xem
2
D1: Giá có thể quay đầu sớm, tuy nhiên structure của wedge vẫn chưa hoàn thành.
m30: giá đi lên 2 ngày trong vùng VA của ngày 10 và range đi rất hẹp. Tức là kg có nhiều người mua ở vùng này.
Sell khu vực này có cơ hội win với trend đi tiếp của D1.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu