URIFX

AUDCAD: có 1 cơ hội sell

URIFX Cập nhật   
OANDA:AUDCAD   Đô la Úc/Đô la Canada
D1: Giá có thể quay đầu sớm, tuy nhiên structure của wedge vẫn chưa hoàn thành.
m30: giá đi lên 2 ngày trong vùng VA của ngày 10 và range đi rất hẹp. Tức là kg có nhiều người mua ở vùng này.
Sell khu vực này có cơ hội win với trend đi tiếp của D1.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.