FX:AUDCAD   Đô la Úc/Đô la Canada
H4 hình thành VDV và đã hoàn tất mô hình > xu hướng gía lên
H1 đang hình thành mô hình VDV cho giá xuống
Chờ đợi sự phản ứng giá với vùng neck line
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.