URIFX

AUDCAD: Một tỷ lệ R:R không tưởng chăng?

Giá lên
URIFX Cập nhật   
OANDA:AUDCAD   Đô la Úc/Đô la Canada
Nếu may mắn price back theo correction từ tháng 8, 2013 thì có R:R tới 1:31.
Theo giá để có entry tốt.
Bình luận:
Có dấu hiệu. thử thách tiếp theo
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.