URIFX

AUDCAD: Một tỷ lệ R:R không tưởng chăng?

Giá lên
OANDA:AUDCAD   Đô la Úc/Đô la Canada
Nếu may mắn price back theo correction từ tháng 8, 2013 thì có R:R tới 1:31.
Theo giá để có entry tốt.
Bình luận: Có dấu hiệu. thử thách tiếp theo