dinhchien

AUDCAD - Đoán giảm khung H4

Giá xuống
FX:AUDCAD   Đô la Úc/Đô la Canada
* 50% khi dự đoán từ quá khứ.
- Chúc may mắn.