Samurai_FX_VN

Cập nhật xu hướng tuần từ 21/1 đến 4/2/2022. Cặp AUDCAD

Giá lên
Samurai_FX_VN Cập nhật   
FX:AUDCAD   Đô la Úc/Đô la Canada
Hiện tại giá đã điều chỉnh theo mô hình WXYXZ khá là rõ, và đang trong giai đoạn cuối của sóng Z.
yếu tố thời gian cũng đang ủng hộ. Thời gian diễn ra sự biến động giá lớn, hoặc đảo chiều xu hướng sẽ diễn ra dự kiến là tuần này.
Từ thời điểm này chỉ canh BUY chứ tuyệt đối không canh sell.
Hãy chuẩn bị cho 1 hành trình tăng giá rất dài phái trước.
Giao dịch đang hoạt động
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.