OANDA:AUDCAD   Đô la Úc/Đô la Canada
góc nhìn audcad .. hiện tại giá tạo mô hình chữ nhật. chờ phản ứng đongs nến mạnh treen klv buy tp 500pip .. nếu giá rút chaạn xuống klv nàu thì chờ phản ungs tìm lệnh sell
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.