OANDA:AUDCAD   Đô la Úc/Đô la Canada
góc nhìn audcad .. hiện tại giá tạo mô hình chữ nhật. chờ phản ứng đongs nến mạnh treen klv buy tp 500pip .. nếu giá rút chaạn xuống klv nàu thì chờ phản ungs tìm lệnh sell