GKFXPrimeVN

Chiến lược kinh doanh audcad

Giá xuống
OANDA:AUDCAD   Đô la Úc/Đô la Canada
Cặp AUDCAD đang tạo thành mô hình 3 đỉnh, thể hiện áp lực giảm trong ngắn hạn

Canh sell giá 0.9205, mục tiêu 0.9130, stop 0.9220

Đây là quan điểm cá nhân, nhà đâu tư cân nhắc rủi ro khi gaio dịch
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.