GKFXPrimeVN

Chiến lược kinh doanh audcad

Giá xuống
OANDA:AUDCAD   Đô la Úc/Đô la Canada
Cặp AUDCAD đang tạo thành mô hình 3 đỉnh, thể hiện áp lực giảm trong ngắn hạn

Canh sell giá 0.9205, mục tiêu 0.9130, stop 0.9220

Đây là quan điểm cá nhân, nhà đâu tư cân nhắc rủi ro khi gaio dịch