Cafeforex123

Sell stop AUDCAD

Giá xuống
OANDA:AUDCAD   Đô la Úc/Đô la Canada
Sell stop AUDCAD: 091.975; SL: 0.92298; TP: 0.91330
Đến 24h đêm không dính lệnh thì hủy nhé
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.