Cafeforex123

Sell stop AUDCAD

Giá xuống
OANDA:AUDCAD   Đô la Úc/Đô la Canada
Sell stop AUDCAD: 091.975; SL: 0.92298; TP: 0.91330
Đến 24h đêm không dính lệnh thì hủy nhé