anhnd1

AUDCAD - H4 - Short

Giá xuống
anhnd1 Cập nhật   
FX:AUDCAD   Đô la Úc/Đô la Canada
Bán theo mô hình Vai đầu vai (retest)
SL: 0.93100
TP: 0.91382
Giao dịch đang hoạt động:
26.10.2018
Giá đổ rất tốt hiện đã đi được 1/3 quãng đường TP
Đóng lệnh: dừng lỗ:
Giá chạm Stoploss khá đáng tiếc
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.