dinhchien

AUDCAD - Giao dịch loại 4 - 1% rủi ro tài khoản.

Giá lên
dinhchien Premium Cập nhật   
FX:AUDCAD   Đô la Úc/Đô la Canada
- Luôn Stop loss.
- Key giao dịch: 50% tất cả dự đoán.
Bình luận:

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.