FX:AUDCAD   Đô la Úc/Đô la Canada
Giá sẽ chạm đến mốc hỗ trợ đầu tiên của cặp và khả năng rất cao sẽ hướng về mốc kháng cự đầu tiên tại 0.9466

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.