nhabay220

CANH SELL AUDCAD

Giá xuống
FX:AUDCAD   Đô la Úc/Đô la Canada
khung d1 tạo mô hình 2 đỉnh giảm. canh rải lệnh sell tại vùng hồi từ fibo 0.382 đến 0.618. tp1 xuống đãy cũ. tp 2 xuống 0.88000 vừa đủ taget chủa mô hình 2 đỉnh vừa hồi về fibo 0.618 của sóng lớn trước đó
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.