khoahuynh

AUDCAD - Bán với mục tiêu 4.5R

khoahuynh Cập nhật   
OANDA:AUDCAD   Đô la Úc/Đô la Canada
Canh bán AUDCAD theo mô hình Quasimodo- với mục tiêu 4.5R
Stoploss cố định tại 0.91797
Đóng lệnh: dừng lỗ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.