CAPITALCOM:AUDCAD   Đô la Úc/Đô la Canada
khung H4 giá giảm không tạo key level, khung H1 giá phá qua key level 0.922, có thể tìm lệnh long theo mô hình 2 đỉnh tại vùng này với R:R 1-2, nhưng tốt hơn nên chờ xu hướng rõ ràng hơn ở các khung thời gian. Không giao dịch.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.