minhtan149

cập AUDCAD có thể tăng

Giá lên
OANDA:AUDCAD   Đô la Úc/Đô la Canada
đang chạm kháng cự D1 và lực bán khung 15p suy íu ... có thể tăng mạnh
mục tiêu lợi nhuận 1/4

Bình luận