phanmanhungqbe

audcad top buy top target

Giá lên
OANDA:AUDCAD   Đô la Úc/Đô la Canada
audcad gocs nhìn dài hạn theo khung D và W.
hiện tại audcad đã break khỏi trend giảm và vung kl giảm=> tăng .
giá break xh tăng trước đó. nhưng reset lại rõ ràng.
chỉ số đô la úc đang trong đà hội phục
điểm buy sl và target có trong plan
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.