phanmanhungqbe

audcad top buy top target

Giá lên
OANDA:AUDCAD   Đô la Úc/Đô la Canada
17 lượt xem
0
audcad gocs nhìn dài hạn theo khung D và W.
hiện tại audcad đã break khỏi trend giảm và vung kl giảm=> tăng .
giá break xh tăng trước đó. nhưng reset lại rõ ràng.
chỉ số đô la úc đang trong đà hội phục
điểm buy sl và target có trong plan