dinhchien

AUDCAD - Kỳ vọng test đỉnh và tạo đỉnh mới

Giá lên
FX:AUDCAD   Đô la Úc/Đô la Canada
- Daily cho phép Mua, tuy nhiên lực giảm đợt rối rất mạnh, khả năng test lại đáy cũ rất lớn.
- H4, H1: có tín hiệu tăng.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.