FX:AUDCAD   Đô la Úc/Đô la Canada
Giá đang test kháng cự của nó ở mức 0.9565 , nơi thể xảy ra sự đảo ngược với mức hỗ trợ tại 0,9465
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.