anhnd1

AUDCAD - Bán trên D1

Giá xuống
anhnd1 Cập nhật   
FX:AUDCAD   Đô la Úc/Đô la Canada
Bán với mục tiêu 0.91325
Stoploss: 0.95908
Giao dịch đang hoạt động:
Giá đi đúng hướng đang bắt đầu có lợi nhuận
Giao dịch đang hoạt động:
Rời stoploss về Entry
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.